Algemene Voorwaarden

Algemeen:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door en / of alle opdrachten verstrekt aan Arrac Detac, daaronder begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 3. Een opdracht wordt door Arrac Detac schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever. In deze opdrachtbevestiging is in iedere geval opgenomen de duur van de opdracht, het uur tarief voor de desbetreffende uitzendkracht, het aantal uitzendkrachten en het minimaal aantal te werken uren per week.
 4. Een opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tevoren overeengekomen tijd of door het voordoen van een tevoren overeengekomen objectief bepaalbare gebeurtenis. Een opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
 5. Een opdracht voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen schriftelijk en aangetekend worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
 6. Indien de terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht eindigt, terwijl de opdracht nog niet is geƫindigd, zal Arrac Detac zorg dragen voor vervanging van de uitzendkracht.
 7. Bij het uitbreiden van het aantal overeengekomen uitzendkrachten en/of uren per week in de opdrachtbevestiging, zal de opdrachtgever deze aanvraag van te voren schriftelijk bevestigen aan Arrac Detac met de betreffende ingangsdatum en maakt deze bevestiging onderdeel uit van de gesloten opdrachtbevestiging.
 8. Annulering van een opdracht is niet mogelijk. Bij het niet nakomen van een overeengekomen opdracht door opdrachtgever, zal Arrac Detac alle in redelijkheid gemaakte kosten (zoals o.a. huisvesting) in rekening brengen bij de opdrachtgever. Direct na het afsluiten van de opdracht, is de opdrachtgever gehouden aan de opzegtermijn zoals vermeldt in lid 4 en 5 van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgevertarief:

 1. Het uurtarief dat door Arrac Detac aan een opdrachtgever in rekening wordt gebracht wordt mede berekend aan de hand van de loonsom van de ter beschikking gestelde uitzendkracht. Opdrachtgever verklaart dat hij eventuele van toepassing zijnde CAO verhogingen, voortijdig schriftelijk of per mail meldt aan Arrac Detac!
 2. Indien op enige moment de loonsom wijzigt als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen en/ of wijzigingen in sociale lasten, is Arrac Detac gerechtigd deze wijziging van de loonsom in het tarief te verdisconteren en bij opdrachtgever in rekening te brengen en wel bij ingang van de wijziging. Het uurtarief wordt jaarlijks, ingaande 1 januari, herzien en eventueel aangepast op basis van een inflatiecorrectie.

Facturering en betaling:

 1. Er wordt achteraf gefactureerd op basis van de door de opdrachtgever en uitzendkracht voor akkoord getekende urenstaten.
 2. De opdrachtgever is gehouden elke verzonden factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging na dagtekening van de factuur te voldoen. De opdrachtgever is, zonder dat nadere in gebrekenstelling is vereist, in verzuim als de factuur niet binnen deze termijn is voldaan. Alsdan is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke (incasso)kosten. Deze kosten worden gefixeerd op 16% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 125,- euro per vordering. Indien een gerechtelijke procedure wordt gestart ter incasso van de vordering, dan zullen ook deze kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 3. Bezwaren inzake (de hoogte van de) factuur dienen door de opdrachtgever binnen de overeengekomen betalingstermijn schriftelijk aan Arrac Detac kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.
 4. Onze uitzendkrachten mogen onder geen beding overwerken zonder medeweten van Arrac Detac. Arrac Detac brengt dan alsnog deze uren met een opslag van maximaal 200% in rekening.

Aansprakelijkheid:

 1. Arrac Detac is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Arrac Detac voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiende uit schade die is veroorzaakt door uitzendkrachten tijdens de werkzaamheden voor opdrachtgever en verleent Arrac Detac de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens Arrac Detac te gelde te maken.
 3. De opdrachtgever is jegens Arrac Detac en jegens de aan hem door Arrac Detac ter beschikking gestelde uitzendkracht(en), verplicht lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee laatstgenoemde de werkzaamheden doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht(en) tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is/zijn als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid kan worden gevergd. In dit verband stelt de opdrachtgever al het mogelijke in het werk om de uitzendkrachten op een veilige wijze de werkzaamheden te laten uitvoeren en houdt daar zelf toezicht op.
 4. De opdrachtgever is gehouden om voor aanvang van of bij uitvoering van de werkzaamheden door de uitzendkracht voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan personen, roerende of onroerende zaken in de direct omgeving van de plaats waar de opdrachtgever deze werkzaamheden uitvoert, dan wel laat uitvoeren. Onder deze voorzorgsmaatregelen worden onder meer doch niet uitsluitend verstaan: a. het verstrekken van eventueel verplichte persoonlijke bescherming- en/of veiligheidsmiddelen en b. het toezicht op het gebruik hiervan.
 5. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever lijdt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de in het vorige artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. De opdrachtgever vrijwaart Ararc Deta in dit verband volledig.
 6. De opdrachtgever mag gedurende de looptijd van de opdracht dan wel binnen 12 maanden na afloop hiervan, geen arbeidsverhouding aangaan op straffe van een opeisbare, niet voor matiging vatbare boete, groot 12.500 euro (zegge twaalf duizend vijf honderd euro) onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever om de door Arrac Detac werkelijk geleden schade te vergoeden.

Geschillen:

 1. Op alle overeenkomsten tussen Arrac Detac en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden berecht door de competente recht in het Arrondissement Breda.

Versie 01-2012