Privacy Verklaring

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zal Arrac Detac B.V. deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Arrac Detac B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst.

Arrac Detac B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. De opgebouwde informatie in deze cookies is niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wilt u meer informatie over de cookies en uw voorkeur beheren, kijk dan naar onze cookies-verklaring.

Cookies kunt u ten alle tijden verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Wie zijn we

Arrac Detac B.V. is gevestigd in Nederland, De Zool 19, postcode 5107 RB te Dongen en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de wet AVG). Hierna genoemd we/wij.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op onze vestiging of op andere wijzen aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om;

 1. Voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van detachering en werving & selectie, om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar werk,
 2. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren,
 3. Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen,
 4. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen,
 5. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering,
 6. Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen,
 7. Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.,

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contractgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stage en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigenschriften

Op het moment dat u voor ons gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs en werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris-, en verzuimregistratie

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Wij verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld het voorstellen van een kandidaat aan een opdrachtgever) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij maken gebruik van externe partijen in de volgende categorieën:

 • Externe dienstverleners
 • Hostingproviders

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel de bewaartermijnen die wettelijk van toepassing zijn.

Welke rechten heeft u

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arrac Detac B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een gangbaar computerbestand (bijvoorbeeld Excel) naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@arracdetac.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek of bezwaar.

Als uw verzoek of bezwaar niet door ons in behandeling is genomen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Arrac Detac B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen over uw privacy

Zijn er vragen naar aanleiding van onze verklaring, dan kunt u deze stellen via privacy@arracdetac.nl of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer 0162-311928.

wijzigingen

Arrac Detac B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Verklaring. Het meest actuele Privacy Verklaring is te allen tijde in te zien op de website van Arrac Detac. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.